حافظه برای پیشتیبان گیری

 

دیسک پشتیبان گیری نسخه پشتیبان گیری از معلومات های سرور شما را ذخیره می کند.

دلایل ازدست دادن معلومات

خرابی تجهیزات

خطای مدیر سیستم

اقدامات تبه کارانه

اشتباه سیستم

یکی از این دلایل می تواند هر معلوماتی را حذف کند. ما به شما توصیه می کنیم که یک نسخه پشتیبان از پروژه را برای تهیه نسخه پشتیبانی روی دیسک خارجی نگه دارید.

دیسک در حافظه ذخیره سازی جداگانه ای قرار دارد ، کار آن به عملکرد سرور شما بستگی ندارد ، معلومات های موجود در دیسک برای تهیه نسخه پشتیبانی حتی در صورت حذف کامل سرور ذخیره می شود. فضای ذخیره سازی برای اتصال از شبکه خارجی بدون هزینه اضافی برای ترافیک در دسترس است.

مزیت پیشتیبان گیری معلومات


اگر دیتا ها از سرور به طور تصادفی حذف شده باشد ، دیگر کسب و کار خود را از دست نخواهید داد

دیسک پشتیبان گیری ضررهای ناشی از اقدامات ناعادلانه رقبا یا متجاوزان را به حداقل می رساند

با سرویس پشتیبانی ارتباط برقرار کنید د تا دیتا ها را از دیسک بازیابی کنیم. همچنین می توانید از طریق صفحه کنترل خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.